Aanmelden Inloggen voor leden

De Historie

De oorsprong van de vereniging ligt op de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Tot 25 november 2013 was de gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie voorzitter van onze vereniging. Sinds medio 2013 bestaat de titel ‘gouverneur’ niet meer en is de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie tot 2024 de Beschermheer van Vereniging Jacob van Lennep geweest.

 

Ontstaan

“Beknopt Verslag omtrent het onstaan en de oprigting der rederijkers vereeniging Jacob van Lennep. De rederijkers Vereeniging Jacob van Lennep is haar ontstaan verschuldigd aan de Heer 1e Luit. Ardesch van Hamel. Immers het plan voor oprigting van eene dergelijke vereeniging, waarbij hij echter aanvankelijk op het oog had, het oprigten van een liefhebberij toneelgezelschap, is van hem uitgegaan en dit plan, door hem bij circulaire aan H.H. Officieren kenbaar gemaakt, vond al aanstonds bijval en ondersteuning: omstreeks 60 Hoofd en verdere Officieren toch, deden van hunne deelneming aan de vereeniging blijken, door het stellen hunner namen op eene daartoe strekkende lijst, waarvan 13 Officieren te kennen gaven als werkend lid te willen optreden

De grondslag

De grondslag voor de Vereniging Jacob van Lennep is gelegd in 1870 tijdens de mobilisatie ten gevolge van de Frans-Duitse oorlog. De KMA was tijdelijk opgeheven en de meeste officieren en cadetten waren in diverse functies bij het leger ingedeeld. Het 6de Regiment Infanterie was gelegerd in het “kamp aan de Bildt” en de “officierscantine” daar diende tot een verzamelpunt van gezelligheid. Er werd muziek gemaakt en er werden voordrachten gegeven en toen op 21 september 1870 de mobilisatie werd opgeheven en de bataljons in het garnizoen Breda waren teruggekeerd, werd besloten deze genoegens in Breda te continueren en daartoe een vereniging op te richten.

In 1870

“In 1870 werd besloten ene commissie te benoemen van vijf leden. Die commissie bij meerderheid van stemmen gekozen, bestond uit de Heeren Ardesch van Hamel, Biörn, Huijgens, Snijders en Wellan.”

En toen op 20-10..

“Deze vergadering had plaats op Donderdag den 20 October 1870. Genoemde Heer Ardesch v.H. opende de vergadering, gaf in korte bewoordingen het doel daarvan te kennen, namelijk het verdere bespreken van het door hem geopperde denkbeeld tot oprigting van een Liefhebberij Toneelgezelschap en noodigde de aanwezigen ten getale van ongeveer dertig uit, hun gevoelen daar omtrent kenbaar te maken.”

"Soms, als ik mijmerend wegeb, herinner ik mij ’t Spinneweb’, waarin ik voor het eerst gespeeld heb bij d’oude Jacob van Lennep."- Theo Lubbers

Daarna op 27-10..

“In eene algemene vergadering op donderdag den 27 October 1870 werd het door die commissie ontworpen concept reglement, eerst artikelsgewijze besproken en vervolgens, na eenige veranderingen en wijzigingen, in zijn geheel aangenomen en als reglement voor de Rederijkers Vereeniging vastgesteld, met bepaling dat het den 1 November 1870 zoude in werking treden.”

En zeer voortvarend op 31-10..

“Eindelijk werd, in een algemene vergadering op Maandag 31 October 1870, overgegaan tot het kiezen van een vast bestuur overeenkomstig art. 8 van het Reglement.”

De volgende dag..

“Men was zeer voortvarend in die tijd, want reeds de volgende dag op 1 november 1870 werd een gewone vergadering belegd, waarbij huishoudelijke zaken van algemeen belang besproken werden.

De heer Ardesch v.H. riep alstoen de Heeren, die van hunne deelneming hadden doen blijken, tot het houden eener algemeene vergadering bijeen.”